Sri Nrisimha Maha-Mantra gesungen von Carlotta

BrahmamurariCarlotta singt das Sri Nrisimha Maha-Mantra.  abgedruckt im Yoga Vidya Kirtanheft unter der Liednummer 108.

Ugram viram maha-vishnum
Jvalantam sarvato mukham
Nrisimham bhishanam bhadram
Mrityur mrityum namamy aham

Namas te narasimhaya
Prahladahlada-dayine
Hiranyakashipor vakshaha
Shila-tanka-nakhalaye

Ito nrisimha parato nrisimho
Yato yato yami tato nrisimhah
Bahir nrisimho hridaye nrisimho
Nrisimham adim sharanam pra-padye.

Hier findest du weitere Mantra mp3-Aufnahmen mit Player zum Anhören

Om Shanti Om – Omkara